Användaravtal

Användaravtal på Hyrboende.se

Hässleholm 2011-11-01

Hyrboende.se, MM Tech & Trading AB (nedan kallad Vi) och den som registrerat konto på hyrboende.se (nedan kallad Uthyraren och Hyresgästen) har genom skapande av konto godkänt avtalsvillkoren nedan.

1. Tjänsten

Vi upplåter möjlighet att lägga in hyresobjekt i bokningssystem Hyrboende.se. Tjänsten är gratis i form av annonsering av hyresobjektet, däremot tillkommer en kostnad för varje bokning, se prislista nedan. Vi har rätt att ändra eller avvisa objekt som strider mot avtalet.

2. Support

Support ges via telefon, e-post eller via kontaktformulär på hemsidan.

3. Hyresgästens ansvar

Vi bär inget ansvar för hyresobjekten och kan ej påföras eventuella skadeståndsanspråk eller andra krav från Uthyrare, hyresgäst eller tredje person. Vi ansvarar för att hyrboende.se är i drift och har en tillgänglighet som överensstämmer med normal upptid för webbhotell (vanligtvis 99%) med undantag för uppgraderingar av hyrboende.se. Vi ansvarar inte för direkt eller indirekt skada förorsakad av användning av hyrboende.se. Eventuella skadeståndsanspråk gentemot hyrboende.se begränsas till att uthyrare eller hyresgäst vid berättigade krav återfår avgifter erlagda för berörd bokning.

4. Uthyrarens ansvar

Uthyraren är ensam ansvarig för annons och uthyrning. Uthyraren är även skyldig att kontrollera så att priser och uthyrningsperioder är korrekt vid godkännande av bokning. Uthyraren förbinder sig att följa gällande lagar samt god uthyrningssed. Uthyraren är ansvarig för att alla data i hyrboende.se, såsom objektbeskrivningar, priser, tillgänglighet m.m. är korrekta och överensstämmer med objektets skick. Om Uthyraren inte är samma person som fastighetsägaren ska intyg finnas från fastighetsägaren att uthyrning tillåts.

5. Etik

Vi är måna om att hyrboende.se förknippas med högsta kvalitet. Om Uthyraren bryter mot punkt 4, bryter mot lagar och förordningar gällande uthyrningsverksamhet eller bryter mot etiska regler som är kutym i Sverige beträffande marknadsföring via Internet har vi rätt att ändra registrerade data eller stänga av Uthyrarens data med omedelbar verkan.

6. Avgifter

Att skapa och publicera en annons är gratis. På dina angivna priser lägger vi på 3% +moms som blir uthyrningspriset. Hyresgästen betalar 9% +moms i bokningsavgift.

7. Försäljning, force majeure

Om Uthyraren genom försäljning eller på annat sätt mister dispositionsrätten till hyresobjektet ska vi snarast underrättas. Ny innehavare av dispositionsrätten ska ges möjlighet att öppna nytt konto. Vi och Uthyraren har var och en rätt att frånträda avtalet om Hyresobjektet eller hyrboende.se inte kan nyttjas på grund av krigshandlingar, arbetsmarknadskonflikter, naturkatastrofer, eldsvåda, icke temporära avbrott i energitillförsel eller annan liknande omständighet som parterna inte kunnat förutse.

8. Giltighetstid mm

Detta avtal gäller från det att Uthyraren registrerat sig på hyrboende.se och tills vidare.

9. Överlåtelse, tvist

Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal kräver andra partens godkännande. Eventuella tvister angående tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. Rättsförfarande ska ske i domstol närmast liggande Hässleholm.